Algemene voorwaarden

© Nieuwbouw in Spanje

Nieuwbouw Tenerife

Algmene voorwaarden

1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website nieuwbouwtenerife.com en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Nieuwbouw in Spanje behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie over Nieuwbouw in Spanje

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door NIBOS BV, met een maatschappelijke zetel aan de Luikstraat 3, 2000 Antwerpen, België. NIBOS BV is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0689.830.445 en draagt als BTW-identificatienummer BE0689.830.445. De zetel van NIBOS BV valt onder het rechtsgebied van RPR Antwerpen. NIBOS BV beschikt over een professionele derdenrekening en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

3. Beroepsinstituut voor makelaars

Nieuwbouw in Spanje is onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Nieuwbouw in Spanje treedt op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars onder het nummer 501511. Voor meer informatie over het BIV en de plichtenleer kan u terecht op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Nieuwbouw in Spanje u in essentie het volgende aan:

  • Informatie over de aangeboden diensten van Nieuwbouw in Spanje, zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed en mogelijke investeringen;

  • Een overzicht van het vastgoed (te koop) in de portefeuille van Nieuwbouw in Spanje, voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen met de beherende medewerker;

  • Een communicatieplatform tussen u en Nieuwbouw in Spanje, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met onze medewerkers;

  • Verschillende digitale diensten, waarmee Nieuwbouw in Spanje u op de hoogte wil brengen van haar vastgoedaanbod.

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Nieuwbouw in Spanje u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. Het vastgoedaanbod

Nieuwbouw in Spanje levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid, prijzen en informatie van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijkheid. Toch valt het niet uit te sluiten dat er mogelijks op de site vastgoed wordt aangeduid aan verouderde voorwaarden. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Nieuwbouw in Spanje op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan Nieuwbouw in Spanje dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar of niet up-to-date zijn. Nieuwbouw in Spanje doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en informatieve gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

7. Copyright

Door gebruik te maken van deze website van Nieuwbouw in Spanje erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Nieuwbouw in Spanje. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website.

Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuwbouw in Spanje.

8. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 7 en 8 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Nieuwbouw in Spanje beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Nieuwbouw in Spanje aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u Nieuwbouw in Spanje niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

9. Hyperlinks naar inhoud van derden

Indien in bepaalde rubrieken nieuwbouwtenerife.com hyperlinks bevat naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Dan is Nieuwbouw in Spanje niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen. Wet van toepassing en rechtspraak Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van nieuwbouwtenerife.com is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.